Follow

somos un poquito de todo
de musica de arriba de abajo
sin olvidar que centro del mundo

uy que lindo el caribe
que lindo el centroamerica

que pensa que lucha que vive
mezcla leltra ritmo y politica

get out of spotify and listen some real carribean rap

Rebeca Lane
rebecalane.bandcamp.com/track/

Sign in to participate in the conversation
Cisti

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!